Excite

Sociale woningen in Nederland

Sociale woningen zijn woningen die aan het eind van de 19e eeuw ontwikkeld zijn voor mensen die niet genoeg geld verdienen om een eigen woning te kopen of om te huren in de private sector. Een echte opleving in de bouw van sociale woningen ontstond aan het begin van de 20e eeuw, toen de overheid zich actief ging bemoeien met de woningmarkt. Dat was nodig, omdat vanaf 1900 een enorme vraag kwam naar huisvesting in de steden. De industriële revolutie had namelijk gezorgd voor een trek van arbeiders van het platteland naar de stad. Veel mensen woonden tot die tijd in erbarmelijke omstandigheden op vochtige, overbevolkte zolders in oude huizen.

De Woningwet voor sociale woningen

Vanaf 1902 moesten woningen voor het eerst voldoen aan bepaalde eisen die voortkwamen uit de Woningwet die dat jaar werd ingevoerd. Met deze regelgeving in de zak konden de eerste 'woningwetwoningen' of sociale woningen gebouwd worden. Tegenwoordig is de volkshuisvesting niet meer weg te denken uit de stedenbouw. We kennen allemaal de volksbuurten uit het begin van deze eeuw, denk aan de stedelijke ontwerpen van Berlage in Amsterdam.

Privatisering van de woningmarkt

Sinds 1994 zijn veel woningbouwverenigingen, voorheen overheidsinstellingen, geprivatiseerd. Zij moeten behalve voorzien in woningen ook zorgen voor een prettige buurt door middel van bijvoorbeeld groenvoorzieningen en buurtcentra. Bovendien zijn zij verantwoordelijk voor een goede doorstroom van huurders.

Het grootste probleem na de privatisering van de woningbouwverenigingen is dat veel sociale woningen te weinig geld opleveren. Immers, de woningbouwverenigingen moeten nu winst maken op hun vastgoed. Bij renovatieprojecten komen daarom vaak minder sociale woningen terug dan er eerst waren. Lagere inkomens worden op deze manier weggedrukt naar 'goedkopere' buurten aan de rand van de stad. Daar ontstaan dan op den duur vaak probleemwijken.

De toekomst van sociale woningen

De toekomst van de sociale woningen is in zoverre onzeker, dat het aantal sociale woningen steeds verder wordt teruggeschroefd. Duurdere woningen in de private sector leveren de woningbouwverenigingen namelijk veel meer geld op. Tussen sommige gemeenten en woningbouwverenigingen zijn afspraken gemaakt over de verhouding tussen sociale huur en verhuur in de private sector. Op deze manier houdt de lokale overheid toch een stem in de volkshuisvesting. Op Europees niveau is in 2011 besloten dat mensen met een jaarinkomen van meer dan 33.000 euro bruto geen recht meer hebben op een sociale woning. Door maatregelen als deze zijn er op den duur ook veel minder sociale woningen nodig.


Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020